ព្រោះ​តែមាន​ជំងឺ​«​ស្នេហ៍​តាម​ភ្នែក​» ក្លាយជា​ចោរ ត្រូវ​រត់ចោល​លំនៅឋាន ព្រោះតែ​…​បែកការណ៍​ – CEN