សហរដ្ឋអាមេរិក​កុំ​មាន​ការងឿងឆ្ងល់ និង​ព្រួយបារម្ភ ចំពោះ​មូលដ្ឋានទ័ព​បរទេស​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN