ឆ្នាំ ៣០០០… បច្ចេកវិទ្យា​ពិតជា​ប្រែប្រួល​អស្ចារ្យ​ណាស់ ប៉ុន្តែ​របៀប “​ស៊ី​ពោត​” ប្រហែល​នៅ​ដដែល​ដូច​វីដេអូ របស់​យុវជន​ចិន​ម្នាក់​…! – CEN