មើល “​ស្តេច​ឆ្ពិន​ភ្នែក​” នឹង​សន្លឹក​បៀរ​លេខ​១ ពិភពលោក​! (វីដេអូ) – CEN