របស់​ដែល​ស្រុក​យើង​មើលឃើញ​ធម្មតាៗ បែរ​ជា​ពិភពលោក​កំពុង​ចាត់​ទុក​វា​ជា​… “​របស់​ទេវតា​” ក្នុងសម័យ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​! – CEN