រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម ស្នើ​វិស័យ​ឯកជន​បារាំង ធ្វើ​ការវិនិយោគ​លើ​វិស័យ​សំខាន់ៗ​ចំនួន​៤ នៅ​កម្ពុជា​ – CEN