បងប្អូន​កីឡាករ និង​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ធ្វើដំណើរ វិល​ទៅ​កាន់​លំនៅដ្ឋាន​វិញ ប្រកប​ដោយ​សុខ​សុវត្ថិភាព​តាមផ្លូវ​ – CEN