ឃ្លាំង​កំណប់មាស​ត្រូវ​បានការ​ពារ​ដោយ​ពាក្យ​បណ្តាសា​៖ អ្នក​ទៅ​ជួប​ទាំង​អម្បាលម៉ាន​គឺ​ស្លាប់​ទាំងអស់​ – CEN