​ផ្អើល​ទៀតហើយ​! ជនជាតិ​ចិន​ម្នាក់​បែក​ថ្នាំ រត់​មក​ដេក​កណ្តាល​ថ្នល់ ទាំង​ខ្លួនប្រាណ​នន​លគ​កតែម្តង (​វីដេអូ​) – CEN