ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​រកឃើញ អត្រានុកូលដ្ឋាន​ជិត​៣៥​ភាគរយ កំពុង​ជួបប្រទះ​បញ្ហា​ខុស​ទិន្នន័យ​អត្តសញ្ញាណ​ – CEN