ផ្កាឈូក​ព្រិល ៧​ឆ្នាំ​ទើប​រីក​ម្តង ហើយ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ពន្យឺត​ភាពចំណាស់ យ៉ាង​ស័ក្តិ​សិទ្ធ​មែន​… – CEN