សាកលវិទ្យាល័យ AUPP បានប្រកាស​ទទួល​និស្សិត​ឱ្យ​ចូលរៀន​សម្រាប់​ឆមាស​ថ្មី​ – CEN