មេជាង​ធ្វើ​ផ្ទះ ភ្លាត់ស្នៀត ដួល​ផ្ទះ​សង្កត់​លើ បណ្តាលឱ្យ​ស្លាប់​ម្នាក់ – CEN