អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ បន្ត​បង្កើត​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​ខេត្ត​លៀវនីង ប្រទេស​ចិន ជា​ខេត្ត​បងប្អូន​គ្នា – CEN