ឧកញ៉ា ស្រី ចាន់ថន បាន​សួរ​ទៅ​​អ្នករៀបចំ​ចាប់​គូរ​ប្រដាល់ កែវ រំ​ចង់ មិន​ព្រម​មើល​ដៃគូរ​ប្រកួត កម្ពស់​របស់​កីឡាករ​មុន​សិន​ – CEN