ទូត​អាមេរិក សម្តែង​នូវ​ឆន្ទៈ លើកកម្ពស់ និង​គាំទ្រ ដល់​ការវិនិយោគ របស់​អាមេរិក នៅ​កម្ពុជា​ – CEN