សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ​-​សង្កាត់ ប្រកាស​ចូលកាន់​តំណែង ជំនួស​តំណែង​ទំនេរ​ – CEN