អ្នក​ឧស្សាហ៍​មាន​បញ្ហា​ទល់លាមក គួរ​អនុវត្ត​រឿង​ទាំងនេះ វា​នឹង​បាន​ប្រសើរ​ឡើង​ – CEN