ព្រមាន​ហានិភ័យ​ឆ្លង​វីរុស​រលាក​ថ្លើម B និង​ហ៊ី​វ តាមរយៈ​ការ​កាត់សក់​ – CEN