ហាមឃាត់​ការប្រើប្រាស់​ម៉ាស៊ីនថតរូប និង​វីដេអូ​បំពាក់​លើ​យន្តហោះ​បញ្ជា (Drone) ក្នុង​ភូមិសាស្ត្រ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ពិសេស​ផ្លូវ​ហោះហើរ​របស់​យន្តហោះ – CEN