ស្វា​ចិញ្ចឹម​កូន​ឆ្កែ​អនាថា​ដូច​កូន ហើយ​ការពារ​ប្តូរផ្តាច់​មិនឱ្យ​អ្នកណា​​…​ប៉ះពាល់​ – CEN