ជន​ជាប់​ឃុំ​មាន​ចំនួន ៣១.០០៨​នាក់ ធ្វើឲ្យ​ណែន​ចង្អៀត​នៅក្នុង​ពន្ធនាគារ ទូទាំង​ប្រទេស – CEN