ជំរុញ​ការអនុវត្ត​វិធានការការផ្សព្វផ្សាយ​អប់រំ ឲ្យបាន​កាន់តែ​សកម្ម និង​ផុលផុស​ថែម​ទៀត​អំពី​បញ្ហា​គ្រឿងញៀន​ដែល​កំពុង​ជះឥទ្ធិពល​អាក្រក់​ដល់​សង្គម​ – CEN