អ្នក​អាច​ប្រឈម​ជំងឺមហារីក​ខ្លាំង បើ​បរិភោគ​អាហារ​ទាំងនេះ​ច្រើន​ – CEN