វី​ង ប្រកាស​ពី​ភាព​ជា​ដៃគូ ជាមួយ​ធនាគារ ស៊ីន​ហាន ដើម្បី​ផ្ដល់​ភាពងាយស្រួល ដល់​ពលករ​ខ្មែរ ក្នុង​ការផ្ទេរ​ប្រាក់​ពី​ក្រៅប្រទេស – CEN