​រដ្ឋមន្ត្រី​កសិកម្ម សង្ឃឹមថា នឹង​មាន​និស្សិត​ជាច្រើន ចំណាប់អារម្មណ៍ បន្ត​ការសិក្សា​ជំនាញ ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​វិស័យ​កសិកម្ម – CEN