ភ្លើង​ប្រច័ណ្ឌ មាន​គេ​ទាក់​ប្រពន្ធ​ខ្លួន ឱ្យ​កូនប្រសា​ដេករួមរ័ក មួយ​យប់ ប្តី​យក​សាំង​ចាក់​ដុត​ខ្លួន​ឯង​ក្នុងផ្ទះ ស្លាប់​ – CEN