សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​នឹង​បន្ត​កើន ទោះបីជា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​មាន​បញ្ហា​ប្រឈម​ក្តី កំណើន​យ៉ាង​រហ័ស នៃ​ការប្រើប្រាស់​ក្នុងស្រុក និង​ការនាំចេញ បាន​ជំរុញ​ដល់​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​នេះ​ – CEN