រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម ជំរុញ​សហភាព​អារ៉ាប់​រួម វិនិយោគ​លើ​វិស័យ​សំខាន់ៗ​ចំនួន​៤ ដើម្បី​ពន្លឿន​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ – CEN