ដំរី​ដ៏​ល្បីល្បាញ “​ស្រាប់តែ​ឆ្កួត​” ហើយ​សម្លាប់​គ្រូហ្ម​របស់ខ្លួន​ – CEN