ប្រជាពលរដ្ឋ​គឺជា​តួអង្គ​យ៉ាងសំខាន់ ក្នុង​ការចូលរួម​ទប់ស្កាត់​បញ្ហា​គ្រឿងញៀន ដែល​កើតមាន​នៅក្នុង​មូលដ្ឋាន​ – CEN