បញ្ហា​គ្រឿងញៀន នៅតែ​ជា​បញ្ហា​ស្មុគស្មាញ ដែល​តម្រូវឲ្យ​ខិតខំ​រួមគ្នា ដោះស្រាយ​ – CEN