សកម្មភាពស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំ នៅអាកាសយាន្តដ្ឋានអន្តរជាតិ ខេត្តព្រះសីហនុ ចាប់ពីព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ – CEN