ប្រទេស​ដំបូង​លើ​ពិភពលោក ស្ថិតនៅលើ​…​ផ្ទៃ​ទឹក​ – CEN