បញ្ជា​ទៅ​មន្ត្រីនគរបាល​មិន​ត្រូវ​យក​លុយ​ពលរដ្ឋ​ពី​ការធ្វើ​លិខិតស្នាម​នានា​ – CEN