កម្ពុជា​បាននិងកំពុង​ប្រឹងប្រែង​អនុវត្តន៍​យ៉ាងសកម្ម គ្មាន​ឈប់ឈរ ដើម្បើ​ឆ្លើយ​តប​ទៅតាម​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ចជាតិ​ – CEN