ចេះតែឆ្ងល់​ចាក់​ការ៉ាស់​ហ្នឹង ឆាប់​​អស់​​សាំង​​ខុស​​ប្រក្រតី! ពេល​​កាំ​កុង​​ត្រូល​​ចុះ​​ពិនិត្យ ព្រះ​ម្ចាស់​ថ្លៃ​ស្ទើរ​ដាច់​ផ្ងារ ចាក់ ១០ លីត្រ បានតែ…. – CEN