រកឃើញ​សារធាតុ​គីមី​ក្នុង​ងៀត ត្រី​បបែល ២១ គីឡូក្រាម និង​ងៀត​ត្រី​ផ្ទោង ខូច​គុណភាព ៧ គីឡូក្រាម នៅ​ផ្សារ​វាល​យន្ត​ – CEN