តម្លៃ​សាំង​បន្ត ធ្លាក់ចុះ សាំង​ធម្មតា តម្លៃ ៣៤៥០​រៀល និង ម៉ា​ស៊ូ​ត​លក់​តម្លៃ ៣៥០០​រៀល​ក្នុង​លីត្រ​ – CEN