គម្រោង​កែ​លម្អ​ការអប់រំ​ឧត្តមសិក្សា ផ្តោត​ជា​ចម្បង លើ​ការលើកកម្ពស់​គុណភាព នៃ​ការបង្រៀន ការរៀន និង​ការស្រាវជ្រាវ​ – CEN