ក្រសួង​ការងារ កំពុង​ជំរុញ​បច្ចេកវិទ្យា​ឌីជីថល ទៅក្នុង​វិស័យ​អប់រំ បណ្តុះបណ្តាល​បច្ចេកទេស និង​វិជ្ជាជីវៈ​ – CEN