តួនាទី​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​របស់​រដ្ឋ ឆ្លើយតប​ទៅនឹង​បញ្ហា ដែល​ក្រុមប្រឆាំង​បង្កើត​ពាក្យ​អា​ចាម​រ៉ា​ម ការមូល​បង្កាច់​បន្លំ​សភាពការណ៍​ – CEN