រដ្ឋសភា ធ្វើ​សេចក្តីស្នើច្បាប់ ស្តីពី​វិសោធនកម្ម​មាត្រា​៤៥​ថ្មី​(​ស្ទួន​) នៃ​ច្បាប់​ស្តីពី​គណបក្សនយោបាយ – CEN