បើក​ប្រតិ​បត្ដិកា​រ​បំបែកសំណុំរឿ​ង ករណី​ឆបោក​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ជា​ប្រព័ន្ធ អង្គការ​ចាត់តាំង​បង្កើត​ភ្នាក់ងារ​ឥណទាន​(CO)​ក្លែងក្លាយ​ – CEN