ប្រទេស​កាតា នឹង​ដក​ខ្លួន​ចេញពី OPEC ដើម្បី​ផ្តោតលើ​ការបង្កើត​ផលិតផល​ប្រេង​របស់ខ្លួន​ – CEN