ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧ ដល់​ទី​១១ ខែ​ធ្នូ នឹងមានភ្លៀង​ធ្លាក់​រាយប៉ាយ​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​ទូទាំង​ប្រទេស​ – CEN