​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា និង​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ឡាវ ស្នើសុំ​ដល់ ប្រធានាធិបតី​បារាំង​ផ្តល់​ឯកសារ ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ចប់​បញ្ហា​ព្រំដែន​ – CEN