ប្រធានាធិបតី​ឡាវ បាន​ស្នើសុំ​ឲ្យ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​-​ឡាវ បន្ត​ព្យាយាម​ឲ្យអស់ លទ្ធភាព​ក្នុង​ការដោះស្រាយ រាល់​បញ្ហា​ទាំងអស់​ – CEN