ចាប់ផ្តើម​បើក​ដំណើរការ​ឡើងវិញ នៃ​ការជ្រើសរើស និង​បញ្ជូន​ពលករ ទៅ​ធ្វើការ នៅ​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​ – CEN