នាយក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ក្រុមហ៊ុន Huawei កាណាដា​ចាប់ខ្លួន តាម​សំណើ​រអា​មេ​រិច តែ​ចិន​ធ្វើការ​តវ៉ា និង​ជំរុញ​ឲ្យមាន​ការដោះលែ​ង​ពលរដ្ឋ​ខ្លួន​ – CEN